दीर्घकालीन उद्देश्यहरु

 कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक बृद्धि गरि जिल्लामा खाद्य–पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र निकासि योग्य उच्च मूल्यवान् बाली बस्तुहरु ९ज्ख्ऋ० को आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने ।
 व्यवसायिक र प्रतिप्रर्धामक कृषि प्रणालीको बिकास गर्ने ।
 कृषि व्यवसायिकरण एवं औद्योगिकिरणको माध्यमबाट आय आर्जन तथा उत्पादनशिल रोजगारका अवसरहरु बृद्धि गरि कृषकहरुको जिवनस्तर सुधार्नमा टेवा पु–्याउने ।
 दिगो कृषि बिकास र बातावरण संरक्षण बीच संतुलन कायम राख्दै प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण संवर्धन तथा सदुपयोगका गर्ने ।