अल्पकालीन उद्देश्यहरु

 कृषि प्रसारका बिभिन्न शैक्षिक पद्धतिहरुको माध्यमबाट उन्नत एवं परिमार्जित कृषि प्रबिधिहरु बहुसंख्यक कृषकहरुको खेतवारीमा सर्वसुलभ रुपमा पु¥याई आधुनिक एवं व्यवसायिक कृषि प्रणाली तर्फ कृषकहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने ।
 कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक बृद्धिका लागि आवस्यक पर्ने कृषि उत्पादन सामाग्रि तथा सेवामा कृषकहरुको पहुंच बढाई सक्षम बनाउने ।
 स्थानीयस्तरमा मौसम अनुसार आवश्यकपर्ने गुणस्तरयूक्त बिउ बिजन, बोटबिरुवा र स्रोत सामाग्रिहरुको दिगो आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
 कृषि उपजहरुको समुचित संरक्षण, भण्डारण र बजारीकरणमा आवस्यक सेवा टेवा पु¥याउने
 दिगो कृषि बिकास, बातावरण संरक्षण वीच संतुलन कायम राख्न जनचेतना जगाउने ।