जिल्ला कृषि प्रसार रणनिति

 समुह पद्धतिलाई कृषि प्रसारको मुल माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्ने र संगठित कृषक समुहहरुको क्षमता अभिबृद्धि र संस्थागत विकास गर्दै लैजाने,
 कृषि क्षेत्रमा संलग्न गैर सरकारी निकायहरुसंग प्रतिस्पर्धीको रुपमा नभै सहजकर्ता र साझेदारीको रुपमा रहने,
 पोष्ट हार्भेष्ट र बजार ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यमा जोड दिने
 गरिब तथा पिछडिएका बर्ग, समुहहरुलाई कृषि विकासको मुल प्रबाहमा आबद्ध गराउने,
 निजि क्षेत्रलाई कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गर्ने,
 कृषि प्रसारमा साझेदारी र बहुलबादको बिस्तार गर्ने