बिश्लेषणात्मक समिक्षा

संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगतिलाई हेर्दा परिमाणात्मक प्रगति सन्तोषजनक भएता पनि फिल्डस्तरमा काम गर्ने कर्मचारीको पद केहि संख्यामा रिक्त भएकोले काम गर्नमा केही कठिनाई भएको । समग्रमा यस आ.ब.मा भए गरेका कार्यहरुको बिश्लेषण गर्दा देहाय बमोजिम देखिन्छ ।
 बिभिन्न बाली बिशेषका पकेट क्षेत्रहरुमा तालिम, प्रदर्शन, मिनिकिट बितरण आदि कार्यक्रम संचालनले कृषकहरुको शिप अभिबृद्धि भएको र उन्नत जात तथा प्रबिधिको प्रयोग ब्यापक हुदै गएको ।
 फलफुल, तरकारी एवं माछापालन व्यवसायमा यूवा कृषकहरुको बढ्दो आर्कषणले गर्दा यी क्षेत्रहरुले व्यवसायीकताको रुप धारण गरेको ।
 एकीकृत खाद्य तत्व ब्यवस्थापन कृषक पाठशाला (I.P.N.S.), एकीकृत शत्रुजीव ब्यवस्थापन -IPM) कृषक पाठशाला आदि कार्यक्रम स्थलगत रुपमा संचालन भएबाट बातावरण–मैत्री(Eco-Friendly) तरीका अपनाई दिगो रुपमा माटो तथा शत्रुजीव ब्यवस्थापन तर्फ कृषकहरु उत्पे्ररित भएको ।
 कृषकहरु बढि मोलजाने बाली/बस्तुहरुको खेती तर्फ आकर्षित भएको ।
 आयोजनागत पकेट प्याकेज कार्यक्रमको प्रभाव स्वरुप ताजा तरकारी, आलु, फलफूल, माछा आदी उच्च मूल्यवान् बाली/बस्तुहरुको क्षेत्रफल र उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि हुदै गएको ।
 कृषि सम्वन्धि क्रियाकलापहरुमा महिला सहभागिता उल्लेखनिय रुपमा बृद्धि हुदै गएको ।
 खाद्यान्न बीउमा आत्मनिर्भर गर्दै लैजाने उद्देश्य अनुरुप संचालन भएको बीज बृद्धि कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव परेको हुदा आगामी दिनहरुमा यस कार्यक्रमलाई अझ बिस्तार गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको ।
 आय तथा रोजगारमुखी कार्यक्रमहरुमा सामाजिक तथा आर्थिकरुपले पिछडिएका ग्रामीण क्षेत्रका महिला, दलित, जनजाति, एवं बिपन्न समुदायको पहुँचमा बृद्धि हुदै गएको ।
 साना सिंचाई कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी रहेको हुंदा कृषक समुहहरुको माग बढ्दो रहेको ।
 लक्षित बर्गका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र आय तथा रोजगारमुलक क्रियाकलाप संचालनमा साझेदार सस्ंथाहरुको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि हुदै गएको ।
 कृषि सेवा प्रवाहलाई अझ बढि प्रभावकारी एवं परिमाणमुखी गराउन बिशेष प्रयासहरुको थालनी गरिएकोले शासकिय सुधारका विबिध पक्षहरुमा क्रमिक रुपमा सुधार हुदै गएको अनुभूति सेवाग्राही कृषकहरुबाट ब्यक्त भएको ।