भू–उपयोगको स्थिति

 सि.नं. जमिनको स्थितीएकाई क्षेत्रफल प्रतिशत
 ३.१  जिल्लाको कुल क्षेत्रफल  हेक्टर  २२१८००  १००
 ३.२  खेती योग्य जमिन  हेक्टर  ४६८९४  कुल क्षेत्रफलको २१.१४
 ३.३  खेती गरीएको जमिन  हेक्टर   ४४२९१   कुल क्षेत्रफलको–  १९.९७  खेती योग्य जमिनको –        ९४.४५
 ३.४ खेती नगरिएको जमिन   हेक्टर   २५५३   कुल क्षेत्रफलको–  १.१५   खेती योग्य जमिनको – ५.४४
 ३.५ चरन  हेक्टर  १८८२२   कुल क्षेत्रफलको–  ८.४९
 ३.६  बन जंगल क्षेत्र  हेक्टर  १४२४२२   कुल क्षेत्रफलको–  ६४.२१
 ३.७  अन्य (भिरपहरा, खोलानाला, पहिरो, हिमक्षेत्र,चट्टान,सडक,बस्ती आदि)  हेक्टर  १३६५२   कुल क्षेत्रफलको–  ६.१६